หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะ [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะ [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศประกวดราคา [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 54 
ประกาศประกวดราคา [ 20 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 44 
 
 
อบต.น้ำตาล [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารทรงสูงบานเลื่อนทึบ [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลในการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-256 [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือท [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่จัดร [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล (23 พ.ค. 62)อบต.โพทะเลได้รับการตรวจประเมินโครงการ 1 อปท. 1 วัด ประชารัฐสร้างสุข [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพทะเล โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.คอทราย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (ไตรมาศที่ 2) [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.คอทราย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (ไตรมาศที่ 1) [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.โพทะเล ิBig Cleaning Day 23 พฤษภาคม 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.โพทะเล โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวไผ่ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวไผ่ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทับยา รณรงค์ลดถือถุงหิ้วพลาสติก หิ้วปิ่นโต พิชิตภาวะโลกร้อน คร้ังที่ 2 ประจำเดือน พฤษภ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทับยา งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลทับยา [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ทับยา ซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 2 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทับยา กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสัันให้กับคนพิการ่วมกับวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทับยา กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยติดเตียง ม.6 ต.ทับยา [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทับยา กิจกรรมสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
 
 
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]   
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2023  [ 24 พ.ค. 2562 ]
การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2025  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว3074  [ 24 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2022  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ กสธ. มท 0819.2/ว2026  [ 24 พ.ค. 2562 ]
เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว2024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 พ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1970 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว2011 [เอกสารแนบ]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว2009 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1989 [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 1] [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 2]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1975  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การจัดส่งฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2008  [ 23 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1993  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอให้จังหวัดสำรวจตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลโครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1995  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการ ฯ สน.คท. มท 0808.2/9301-9308 , 9309 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน กพร. มท 0812/ว1960  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1992  [ 22 พ.ค. 2562 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม) กศ.มท 0816.3/ว1972  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1991  [ 22 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลื่อนโครงการอบรมหลักสูตร (ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส) Local Integrity and Transparency รุ่นที่ 11 (14 จังหวัดภาคใต้) ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว1957  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว1956 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1969 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1968  [ 21 พ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1967  [ 21 พ.ค. 2562 ]
 
 
 
สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0  
เสาหลังคา (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 198  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 เม.ย. 2561)    อ่าน 995  ตอบ 2  
 
ทต.ทับยา สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ต้นโพธิ์ สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การปรับปรุงถนน (24 พ.ค. 2562)    อ่าน 220  ตอบ 12
อบต.บางมัญ หาสมุนไพรไปขายกันเถอะ เรามีชื้อสมุนไพรที่สามารถนำมาเป็นการค้าได้ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.จักรสีห์ สมุนไพรลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.พรหมบุรี สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.คอทราย สมุนไพรข้างรั้วบ้านคุณที่คุณยังไม่รู้จัก เรามีคำตอบให้คุณ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.โพสังโฆ สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หัวไผ่ สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.คอทราย สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง เบอร์โทรศัพท์ อบต.เบอร์อะไรค่ะ (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 46  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง เบอร์โทรศัพท์ อบต.เบอร์อะไรค่ะ (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย  การผสมปุ๋ยจุลธาตุ ปุ๋ยพ่นทางใบ และปุ๋ยกล้วยไม้ 1401 (7 เม.ย. 2562)    อ่าน 1195  ตอบ 2
อบต.ต้นโพธิ์ เว็บไซต์ อบต.ต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 มี.ค. 2562)    อ่าน 71  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.พระงาม อำเภอพรหมบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 5936  ตอบ 14
ทต.ทับยา เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.พ. 2562)    อ่าน 91  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะประโยชน์ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 153  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การก่อหนี้ผูกพัน (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 141  ตอบ 1
อบต.โพกรวม อำนาจและหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่เทศกิจ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 139  ตอบ 0
 
 
 

 
ผัดไทปลาช่อน
รุ่งรัตน์ หมูทุบ
   
ร้านกระยาสารท แม่ทองสุข
ขนมเปี๊ยะ นายเซี๊ยะ
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.พรหมบุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
เริ่มนับ วันที่ 8 ม.ค. 2559
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player